Zoeken

Milieubeleidsverklaring

Voor EElabels heeft milieuzorg in alle geledingen van de organisatie een belangrijke beleidsprioriteit. Dit komt tot stand met een goed functionerend milieumanagementsysteem, waarin een doelmatige aansturing van de organisatie en bedrijfsprocessen gewaarborgd wordt. Dit resulteert daarom ook in een maatschappelijk verantwoorde productie op een kwalitatief hoogwaardige, veilige, duurzame en milieubewuste wijze. Daarmee levert EElabels een concrete bijdrage aan een beter milieu en duurzaam ondernemen. Het milieubeleid richt zich op alle bedrijfsactiviteiten en op alle producten van EElabels.

De directie en de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, het op peil houden en het begrepen laten worden van het milieubeleid. Het realiseren ervan doen we door een actieve inzet van alle medewerkers op basis van heldere communicatie binnen alle geledingen van de organisatie, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden en het ter beschikking stellen van middelen. Iedereen draagt bij aan het duurzaam verbeteren van de werkwijze binnen EELabels door actief en kritisch te kijken naar milieubelastende activiteiten en daar waar mogelijk is verbetervoorstellen op te stellen om de ongewenste situatie te verbeteren.

Periodiek wordt het milieubeleid beoordeeld, waar nodig bijgesteld en daarmee actueel gehouden. Bepalende factoren in deze zijn het blijvend voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving en het blijvend kritisch volgen van de milieuaspecten in relatie met de bedrijfsactiviteiten. Het resultaat van de milieudoelstellingen dient het blijvend verminderen van de milieubelasting

Vermindering van de milieubelasting wordt bereikt door:

· Het kritisch bepalen van de noodzaak van het gebruik van elektriciteit en waar mogelijk het verbruik terugdringen door de aanschaf/inzet van andere, energiezuinigere, verbruikers;

· Het uitvoeren van kwalitatief goed en systematisch onderhoud aan de machines wat een constante kwaliteit van de productie borgt en daarmee voor minder onnodig afval zorgt;

· Het vergroten van de bewustwording van medewerkers door scholing in duurzaamheidsprincipes;

· Het bedrijfsmatig duurzaam inkopen van hergebruikte en/of milieuvriendelijke grondstoffen;

· Het bedrijfsmatig alert zijn op hergebruik materialen (o.a. verbetering afvalscheiding);

· Open communicatie met de omgeving en de samenwerking in de keten.